SP 368

erasmus-logo poland-flag

Szkoła Podstawowa nr 368 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie jest placówką powstałą w miejsce dotychczasowego Gimnazjum nr 164 jako efekt reformy oświatowej. Zmieniła się struktura wiekowa uczniów, powstały oddziały edukacji wczesnoszkolnej oraz klasy 4-6 złożone z dzieci i młodzieży poniżej 13 roku życia. Aktualnie nasza szkoła liczy 847 uczniów. Placówka nieustannie dostosowuje umiejętności i kwalifikacje pracowników, wyposaża ich w nowe narzędzia/metody nauczania, stwarza atrakcyjne programy nauczania. Długofalowy plan rozwoju organizacji zakłada powstanie dwujęzycznej kadry dydaktycznej, która będzie stosowała najnowsze metody, posługiwała się technologią komunikacyjo-informacyjną, zachowywała europejskie standardy uczenia wymieniając doświadczenia z zagranicznymi partnerami, współpracowała w środowisku szkolnym. Ma to przyczynić się do wysokiej jakości kształcenia uczniów i wyrównywać szanse edukacyjne grup defaworyzowanych.

poland-school portugal

Realizacja projektu „Within Networks. The best and the worst of social networks” pozwala naszej szkole na zdobycie cennego doświadczenia pracy z partnerami zagranicznymi z Hiszpanii i Portugalii przy użyciu innowacyjnych metod ICT. Adresatami projektu są uczniowie klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej, jak również uczniowie klas 2 i 3 Gimnazjum.  Współpraca zagraniczna wpływa pozytywnie na pozyskiwanie nowych narzędzi pracy, zespołowego projektowania oraz stosowania gier i zabaw z motywem przewodni sieci społecznościowych, efektywniejsze wykorzystanie przestrzeni szkolnej oraz włączanie aktywności artystycznych: sztuki, muzyki, tańca do realizowanych działań. Projekt zakłada realizację mobilności do dwóch krajów dla 30 uczniów.  Poprzez wyjazdy zagraniczne uczestnicy projektu poprawiają  kompetencje komunikacyjne w języku angielskim, pogłębią wiedzę o kulturze i społeczeństwie odwiedzonego kraju. Projekt promuje europejski wymiar edukacji i zakłada utrzymanie interakcji pomiędzy uczestnikami programu, dalszej współpracy oraz wymiany doświadczeń, wymianę informacji i wiedzy pedagogicznej w kontekście wielokulturowym.